Polityka prywatności, Regulamin i Impressum

Polityka prywatności

Agata Sanocka-Morys jest świadoma faktu, że w czasie korzystania z niniejszego serwisu istotna jest dla Państwa ochrona sfery prywatnej. Bardzo poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych. Dlatego chcielibyśmy, aby Państwo wiedzieli, kiedy i jakie dane przechowujemy oraz w jaki sposób je wykorzystujemy. W związku z powyższym poprzez niniejsze Oświadczenie pragniemy zapoznać Państwa ze stosowanymi przez Lekcje Skrzypiec Online środkami ochrony danych.

Z zasady mogą Państwo korzystać z naszej internetowej prezentacji bez konieczności ujawniania swoich danych osobowych. Poprzez wywołanie naszego serwisu ze względów bezpieczeństwa zapisane zostaną następujące dane: nazwa Państwa dostawcy usług internetowych, strona internetowa, z której odwiedzili Państwo niniejszy serwis, nasze strony internetowe, które Państwo odwiedzili oraz adres IP Państwa komputera. Powyższe dane dopuszczają wprawdzie możliwość identyfikacji, mimo to nie ma tu miejsca żadne ich wykorzystanie w odniesieniu do konkretnej osoby. Dane te mogą zostać wykorzystane do celów statystycznych, przy czym indywidualny użytkownik pozostaje anonimowy. Jeżeli dane muszą być przekazane zewnętrznym podmiotom wykonującym usługi techniczne, stosowane przez nas środki techniczne i organizacyjne gwarantują, że przestrzegane są przepisy o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe gromadzone są tylko wtedy, gdy sami nam je Państwo udostępnią, np. w ramach rejestracji, poprzez wypełnienie formularza bądź przesłanie e-maila, w ramach zamówienia produktów lub usług, zapytań lub zamówienia materiałów. 
Baza danych i jej zawartość pozostaje w naszym przedsiębiorstwie i u naszego dostawcy. Państwa dane osobowe w żadnej formie nie są udostępniane przez nas ani przez naszych zleceniobiorców osobom trzecim, chyba że uzyskamy na to Państwa zgodę albo że przedstawione nam zostanie urzędowe zarządzenie w tej kwestii. 
Ze swojej strony utrzymamy kontrolę i odpowiedzialność za wykorzystanie danych, które Państwo nam ujawnili. Przy tym Państwa dane mogą być ewentualnie przetwarzane na innych serwerach i w innych krajach. W przypadku, gdy ich ustawodawstwo odbiegałoby od przyjętego w Państwa kraju prawa ochrony danych, zapewnimy, że przetwarzający dane w innym państwie wdroży działania techniczne i organizacyjne, gwarantujące właściwy poziom ochrony danych w porównaniu z Państwa krajem.

Zgromadzone dane osobowe użytkowników będziemy wykorzystywać wyłącznie w celu dostarczenia zamówionych przez Państwa produktów lub usług, a także dla innych celów, na które wyrazili Państwo zgodę, o ile nie pojawią się inne zobowiązania, wynikające z ustaw.

Mają Państwo prawo, sprawdzać i dokonywać korekty wszelkich zgromadzonych u nas na Państwa temat danych, jeżeli są one według Państwa nieaktualne lub nieprawidłowe. W tym celu wystarczy wysłać e-mail na podany w stopce wydawcy adres mailowy albo do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych (adres oraz adres e-mail na dole strony).

W każdej chwili mają Państwo prawo odwołać ze skutkiem na przyszłość wyrażoną uprzednio zgodę na wykorzystywanie zgromadzonych na Państwa temat danych osobowych. W tym celu wystarczy wysłać e-mail na podany w stopce wydawcy adres mailowy albo do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych.

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak długo jest to konieczne dla wykonania usługi, której zażyczyli sobie Państwo lub na którą udzielili nam Państwo swojej zgody, o ile nie ma innych zobowiązań, wynikających z ustaw, np. w przypadku toczącego się postępowania sądowego.

Cookies to małe pliki tekstowe, które są lokalnie zapisywane w pamięci pośredniej przeglądarki internetowej na komputerze, z którego odwiedzana była strona. Cookies umożliwiają identyfikację przeglądarki internetowej, w celu optymalizacji oferowanej przez stronę treści i uproszczenia korzystania z tej strony. Danych tych nie wykorzystuje się do osobistej identyfikacji osoby, która odwiedziła stronę internetową.

Ochrona sfery prywatnej dzieci stanowi ważny problem. Z tego powodu bez uprzedniego uzyskania potwierdzonej zgody opiekuna prawnego, Lekcje Skrzypiec Online nie gromadzą, nie opracowują i nie wykorzystują w niniejszym serwisie żadnych informacji o osobach, o których wiadomo, że nie ukończyły jeszcze 13-go roku życia. Na zapytanie wystosowane do Agaty Sanockiej – Morys opiekunowie ustawowi (prawni) mogą uzyskać wgląd w informacje podane przez ich dziecko, a także żądać usunięcia takich informacji.

W przypadku problemów lub pytań prosimy zwracać się do Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych, który chętnie Państwu pomoże. Ciągły rozwój internetu sprawia, że od czasu do czasu konieczne staje się dostosowanie naszego oświadczenia dotyczącego ochrony danych do zachodzących zmian. Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania odpowiednich zmian w każdym czasie.

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego Lekcjeskrzypieconline.pl , oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów.

I. DEFINICJE

 1. Agata Sanocka – Morys – właściciel Serwisu.
 2. Serwis – internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Autorem a Użytkownikami w transakcjach sprzedaży Produktów. Adres internetowy Serwisu to https://kursy.lekcjeskrzypieconline.pl
 3. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna nabywająca Produkt za pomocą Serwisu.
 4. Autor – Właściciel Serwisu lub inna firma/osoba prywatna sprzedająca swoje Produkty za pośrednictwem Serwisu, na podstawie odrębnej umowy z Właścicielem Serwisu.
 5. Materiały – szkolenia w formie VOD, czyli szkolenia wideo udostępnione Użytkownikowi za pomocą Internetu.
 6. Materiały Dodatkowe – zero lub więcej plików komputerowych, będących dodatkiem do Produktu.
 7. Produkt – usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów oraz Materiałów Dodatkowych w postaci VOD oraz plików komputerowych.
 8. Produkt Bezpłatny – Produkt, który jest udostępniany nieodpłatnie za pomocą Internetu przez Autora, na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.Agata Sanocka – Morys

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Każdy użytkownik Internetu (osoba) może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu.
 2. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej e-mail (dodatkowe przepisy regulujące ten temat znajdują się w części zatytułowanej “Wymagania techniczne i sprzętowe”).
 3. Użytkownikiem mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 4. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, Administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług.
 5. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Agata Sanocka – Morys zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Lekcjeskrzypieconline.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Produktów płatnych oraz bezpłatnych dowolnemu użytkownikowi, jeżeli uzna, że dany użytkownik narusza Prawa Autorskie Lekcjeskrzypieconline.pl , podejmuje działania niezgodne z niniejszym regulaminem, lub działa na szkodę Agaty Sanockiej – Morys.

III. KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Składanie i realizacja zamówień:

  1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu produktów w postaci filmów VOD oraz innych plików komputerowych zawierających nagrania wideo, instrukcje ćwiczeń do samodzielnego wykonania przez Użytkownika, raporty i inne materiały tekstowe będące uzupełnieniem szkoleń w formie wideo.
  2. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Lekcjeskrzypieconline.pl należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia.
  3. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  4. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości e-mail przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
  5. Podstawowym sposobem dostawy Produktu jest udostępnienie go online poprzez przeglądarkę internetową lub umożliwienie pobrania całego Produktu, lub jego części, drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera.
  6. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość e-mail, zawierająca informacje uzyskaniu dostępu do oglądania i pobierania zakupionych Produktów w postaci plików.
  7. Produkt zostanie udostępniony Użytkownikowi nie później niż w ciągu 120 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia zapłaty przez Lekcjeskrzypieconline.pl .
  8. Faktury VAT wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie numeru NIP oraz danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie, Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury elektronicznej oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego podpisu.

  Zasady korzystania z zakupionych produktów:

  1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  2. Zakupione Produkty są trwale oznakowane jako własność Użytkownika, który dokonał zakupu w Serwisie lub pobrał bezpłatny Produkt. Oznaczenia właściciela Produktu nie ujawniają jego danych osobowych, służą wyłącznie do identyfikacji w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa. Tym samym każdy Użytkownik nabywający Produkt w Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia.
  3. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli głównie odtwarzać je poprzez przeglądarkę internetową na swoim komputerze.
  4. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach) w sposób niezgodny z prawem. Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.
  5. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Agata Sanocka – Morys może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu (Użytkownika) z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu.

  Wymagania techniczne i sprzętowe:

  1. Preferowana przeglądarka internetowa, z którą są kompatybilne Materiały dostępne wewnątrz Serwisu to FireFox wersja nr 12 lub nowsza. Aktualna wersja dostępna jest na stronie: http://www.mozilla.org/pl/firefox/new/
  2. Systemy operacyjne, z którymi są kompatybilne zarówno przeglądarka FireFox jak i Serwis to Windows (wersja XP lub nowsza) oraz OS X (wersja 10.5.8 lub nowsza)

  Reklamacje i zwroty:

  1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail agata@Lekcjeskrzypieconline.pl 
  2. Lekcjeskrzypieconline.pl  rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Lekcjeskrzypieconline.pl  poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany przez Użytkownika.
  3. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy nie uruchamia się on we wskazanej przez Lekcjeskrzypieconline.pl  przeglądarce internetowej, jest uszkodzony, nie daje się odtworzyć z przyczyn leżących po stronie Lekcjeskrzypieconline.pl  lub Produkt nie został dostarczony w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Użytkownik może niezwłocznie po nieprawidłowym uruchomieniu się programu, wystąpić do Lekcjeskrzypieconline.pl  z reklamacją. W celu skorzystania z uprawnień wskazanych powyżej, na użytkowniku ciąży obowiązek sprawdzenia poprawności technicznej możliwości użytkowania Serwisu Lekcjeskrzypieconline.pl  (po raz pierwszy) w terminie nie dłuższym niż 30 dni od momentu jego zakupu.
  4. Każdemu Użytkownikowi nabywającemu Produkty za pośrednictwem Serwisu, służy prawo dokonania ich zwrotu w terminie 3 dni od momentu otrzymania przedmiotu zamówienia, jeżeli Użytkownik nie będzie zadowolony z zakupionych produktów. Lekcjeskrzypieconline.pl  zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu w wyjątkowych sytuacjach, gdy wystąpi uzasadnione podejrzenie, iż dokonywany zwrot nosi cechy nadużycia prawa do zwrotu (w tym między innymi wielokrotne zwroty zgłaszane przez tego samego Użytkownika, wielokrotne zwroty z podobnych adresów internetowych IP, wielokrotne zwroty produktów w tym samym czasie, zwrot dokonany po obejrzeniu części lub całego produktu).
  5. Użytkownik ma obowiązek zawiadomić Lekcjeskrzypieconline.pl  o zamiarze zwrotu Produktu. Zawiadomienie powinno zawierać co najmniej: nazwę Produktu, numer zamówienia (transakcji), datę oraz cenę zakupu. Dla skuteczności zawiadomienia konieczne jest wysłanie e-maila z adresu, który został podany podczas składnia zamówienia.
  6. Lekcjeskrzypieconline.pl  blokuje Użytkownikowi możliwość dostępu do Produktu, który jest przedmiotem zwrotu lub reklamacji (w przypadku produktów elektronicznych).
  7. W ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o chęci zwrotu, Lekcjeskrzypieconline.pl  poinformuje Użytkownika o decyzji odnośnie danego zwrotu.
  8. Lekcjeskrzypieconline.pl  dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za zwracany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania formularza zwrotu.
  9. Po pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu lub reklamacji przez Lekcjeskrzypieconline.pl , Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu, którego zwrot lub reklamacja dotyczy.
  10. Lekcjeskrzypieconline.pl  deklaruje, że wszystkie reklamacje będą rozpatrywane z zachowaniem dobrych zwyczajów handlowych.

Faktura VAT:

 1. Użytkownik akceptuje faktury otrzymywane w formie elektronicznej.
 2. Użytkownik otrzymuje faktury VAT w formie elektronicznej w postaci pliku PDF, jeżeli zaznaczy taką chęć wypełniając formularz zamówienia. Wystarczy zaznaczyć pole “Chcę otrzymać fakturę VAT”, a następnie uzupełnić niezbędne dane.
 3. Duplikaty do faktur wystawionych i dostarczonych w formie elektronicznej będą przyjmowane w formie elektronicznej.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zmiany regulaminu:

 1. Lekcjeskrzypieconline.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.
 2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Użytkownikiem.

Wyłączenie odpowiedzialności:

 1. Lekcjeskrzypieconline.pl nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
 2. Lekcjeskrzypieconline.pl nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.
 3. Lekcjeskrzypieconline.pl nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
 4. Lekcjeskrzypieconline.pl zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Lekcjeskrzypieconline.pl.
 5. Lekcjeskrzypieconline.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedostarczenia produktów w terminie.

Impressum

Agata Sanocka – Morys

Inhauser Str. 13

26389 Wilhelmshaven

mail: agata@lekcjeskrzypieconline.pl

Steuer Id: 70/130/05127

Copyright © 2021 Agata Sanocka - Morys. Wszystkie prawa zastrzeżone.